MVC w praktyce z composer – tworzymy system artykułów. cz. 1

Ponad trzy i pół roku temu na moim blogu pojawił się cykl MVC w praktyce. Mimo, że minęło już tyle lat od publikacji nadal cieszy się dużą popularnością. Postanowiłem go odświeżyć i wykorzystać aktualne narzędzia przydatne w programowaniu PHP.

Uwaga: Żeby w pełni zrozumieć ideę tego wzorca projektowego czytelnik musi mieć solidne podstawy znajomości PHP oraz potrafić programować obiektowo.

Co nowego?

Najważniejszymi zmianami w kodzie są:

 • Wykorzystanie przestrzeni nazw
 • Użycie Composer
 • Wykorzystanie standardu PSR-4. Więcej o tym standardzie przeczytasz na blogu Dominika Marczuka
 • Aplikacja zawiera router do tworzenia przyjaznych linków SEO

Trochę teorii…

Model-View-Controller został zaprojektowany w 1979 roku przez norweskiego programistę Trygve Reenskaug pracującego wtedy nad językiem Smalltalk w laboratoriach Xerox i początkowo nosił nazwę Model-View-Editor.

Ideą tego wzorca jest rozdzielenie kodu odpowiedzialnego za przetworzenie danych od kodu odpowiedzialnego za ich wyświetlanie.

Model-View-Controller zakłada podział aplikacji na trzy główne części:

 • Model jest pewną reprezentacją problemu bądź logiki aplikacji.
 • Widok opisuje, jak wyświetlić pewną część modelu w ramach interfejsu użytkownika.
 • Kontroler przyjmuje dane wejściowe od użytkownika i reaguje na jego poczynania, zarządzając aktualizacje modelu oraz odświeżenie widoków.

Brzmi strasznie, ale w praktyce okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne …

No to zaczynamy!

Na samym początku stwórzmy szkielet katalogów i plików:

src/ /* Katalog z kodem aplikacji */
src/Controller    /* Miejsce na kontrolery */
src/Model       /* Miejsce na modele */
src/View       /* Miejsce na widoki */
src/template     /* Miejsce na szablony HTML */
src/Engine      /* Silnik aplikacji */
src/Engine/Router   /* Router aplikacji */
vendor/        /* Tu będą pliki Composer */
.htaccess
composer.json     /* Konfiguracja aplikacji dla Composer */
config.php      /* Konfiguracja aplikacji */
config-router.php   /* Tablica dla routera */
index.php

Tworzymy szkielet aplikacji

Mając strukturę katalogów i plików możemy przejść do tworzenia kodu PHP.

Zaczynamy od kilku podstawowych plików

.htacess

Options +FollowSymLinks
RewriteEngine On

RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php [NC,L]

Plik config.php zawiera dane dostępu do aplikacji oraz podstawowe ścieżki aplikacji.

<?php
define('DATABASE_NAME', '****');
define('DATABASE_USER', '****');
define('DATABASE_HOST', '****');
define('DATABASE_PASSOWD', '****');
define('DIR_VENDOR', '/sciezka/do/katalogu/vendor/');
define('DIR_TEMPLATE', '/sciezka/do/katalogu/template/');
define('DIR_CONTROLLER', '/sciezka/do/katalogu/Controller/');
define('HTTP_SERVER', 'http://adres-aplikacji.pl/');

Aktualizacja 1.07.2015: Ścieżki w pliku config.php muszą być bezwzględne. Z maili od was wynika, że dla części z Was nie było to jasne.

Plik config-router.php zawiera kolekcję linków dla routera. Więcej o routerze wspomnę później.

<?php
$collection = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\RouteCollection();

$collection->add('category/delete', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'kategorie/usun/<id>?',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Category.php',
    'method' => 'delete',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Category'
  ),
  array(
    'id' => '\d+'
  ),
  array(
    'id' => 0
  )
));
$collection->add('category/add', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'kategorie/dodaj',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Category.php',
    'method' => 'add',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Category'
  )
));
$collection->add('category/index', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'kategorie',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Category.php',
    'method' => 'index',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Category'
  )
));
$collection->add('article/delete', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'artykuly/usun/<id>?',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Article.php',
    'method' => 'delete',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Article'
  ),
  array(
    'id' => '\d+'
  ),
  array(
    'id' => 0
  )
));
$collection->add('article/one', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'artykuly/wyswietl/<id>?',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Article.php',
    'method' => 'one',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Article'
  ),
  array(
    'id' => '\d+'
  ),
  array(
    'id' => 0
  )
));
$collection->add('article/add', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'artykuly/dodaj',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Article.php',
    'method' => 'add',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Article'
  )
));
$collection->add('article/index', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'artykuly',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Article.php',
    'method' => 'index',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Article'
  )
));
$collection->add('homepage', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Article.php',
    'method' => 'index',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Article'
  )
));


$router = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Router($_SERVER['REQUEST_URI'], $collection);

index.php

<?php
require_once 'config.php';
$loader = include DIR_VENDOR.'autoload.php';
require_once 'config-router.php';
$router = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Router('http://'.$_SERVER["SERVER_NAME"].$_SERVER["REQUEST_URI"]);
$router->run();
$file=$router->getFile();
$classController=$router->getClass();
$method=$router->getMethod();
require_once($file);
$obj = new $classController();
$obj->$method();
Abstrakcyjne klasy dla kontrolera, widoku i modelu

Kolejną rzeczą jaką stworzymy są abstrakcyjne klasy, które będą dziedziczone przez konkretne kontrolery, widoki i modele.

src/Engine/Controller.php
<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Engine;
/**
 * This class includes methods for controllers.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Engine
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version: 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 *
 * @abstract
 */
abstract class Controller
{
  /**
   * Przekierowuje na wskazany adres
   *
   * @param string $url URL do przekierowania
   *
   * @return void
   */
  public function redirect($url)
  {
    header("location: " . $url);
  }

  /**
   * Generuje link.
   * @param $name
   * @param null $data
   * @return bool|string
   */

  public function generateUrl($name, $data = null)
  {
    $router = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Router('http://' . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
    $collection = $router->getCollection();
    $route = $collection->get($name);
    if (isset($route)) {
      return $route->geneRateUrl($data);
    }
    return false;
  }
}

Klasa Controller zawiera 2 metody. Metoda redirect() przekierowuje użytkownika na wskazany adres URL. Metoda generateUrl() tworzy adres URL na postawie kolekcji zawartej w pliku config.router.php.

src/Engine/Model.php
<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Engine;
use \PDO;

/**
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Engine
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version: 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */

/**
 * This class includes methods for models.
 *
 * @abstract
 */
abstract class Model {

  /**
   * object of the class PDO
   *
   * @var object
   */
  protected $pdo;

  /**
   * It sets connect with the database.
   *
   * @return void
   */
  public function __construct() {
    try {
      $this->pdo = new PDO('mysql:host=' . DATABASE_HOST . ';dbname=' . DATABASE_NAME, DATABASE_USER, DATABASE_PASSOWD, array(PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8"));
      $this->pdo->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    } catch (DBException $e) {
      echo 'The connect can not create: ' . $e->getMessage();
    }
  }

}

Klasa Model tworzy połączenie z bazą danych. Do manipulacji bazą danych wykorzystuję PDO.

src/Engine/View.php
<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Engine;
 
/**
 * This class includes methods for views.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Engine
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version: 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 *
 * @abstract
 */
abstract class View{

  /**
   * Generuje link.
   * @param $name
   * @param null $data
   * @return bool|string
   */

  public function generateUrl($name, $data=null) {
    $router = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Router('http://' . $_SERVER["SERVER_NAME"] . $_SERVER["REQUEST_URI"]);
    $collection = $router->getCollection();
    $route=$collection->get($name);
    if (isset($route)) {
      return $route->geneRateUrl($data);
    }
    return false;
  }

  /**
   * Wyświetla kod HTML szablonu
   *
   * @param string $name Nazwa pliku
   * @param string $path Ścieżka do szablonu
   *
   * @return void
   */
  public function renderHTML($name, $path='') {
    $path=DIR_TEMPLATE.$path.$name.'.html.php';
    try {
      if(is_file($path)) {
        require $path;
      } else {
        throw new \Exception('Can not open template '.$name.' in: '.$path);
      }
    }
    catch(\Exception $e) {
      echo $e->getMessage().'<br />
        File: '.$e->getFile().'<br />
        Code line: '.$e->getLine().'<br />
        Trace: '.$e->getTraceAsString();
      exit;
    }
  }

  /**
   * Wyświetla dane JSON.
   * @param array $data Dane do wyświetlenia
   */
  public function renderJSON($data) {
    header('Content-Type: application/json');
    echo json_encode($data);
    exit;
  }

  /**
   * Wyświetla dane JSONP.
   * @param array $data Dane do wyświetlenia
   */
  public function renderJSONP($data) {
    header('Content-Type: application/json');
    echo $_GET['callback'] . '(' . json_encode($data) . ')';
    exit();
  }

  /**
   * Ładuje nagłówek strony
   */
  public function getHeader() {
    return $this->renderHTML('header', 'front/');
  }

  /**
   * Ładuje stopkę strony
   */
  public function getFooter() {
    return $this->renderHTML('footer', 'front/');
  }
  /**
   * It sets data.
   *
   * @param string $name
   * @param mixed $value
   *
   * @return void
   */
  public function set($name, $value) {
    $this->$name=$value;
  }
  /**
   * It sets data.
   *
   * @param string $name
   * @param mixed $value
   *
   * @return void
   */
  public function __set($name, $value) {
    $this->$name=$value;
  }
  /**
   * It gets data.
   *
   * @param string $name
   *
   * @return mixed
   */
  public function get($name) {
    return $this->$name;
  }
  /**
   * It gets data.
   *
   * @param string $name
   *
   * @return mixed
   */
  public function __get($name) {
    if( isset($this->$name) )
      return $this->$name;
    return null;
  }
}

Opis najważniejszych metod:

 • generateUrl() – podobnie jak w kontrolerze, metody tworzy odpowiedni adres URL na podstawie konfiguracji routera.
 • renderHTML() – wyświetla wskazany plik z szablonem HTML.
 • renderJSON() – zwraca dane w formacie JSON.
 • renderJSONP() – zwraca dane w formacie JSONP.
 • getHeader() – wyświetla nagłówek strony.
 • getFooter() – wyświetla stopkę strony.
Nagłówek i stopka strony

Nagłówek i stopka będą wyświetlane na każdej podstronie aplikacji.

src/template/front/header.html.php

<!doctype html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" lang="pl-PL">
<head>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>MVC</title>

</head>
<body>
<ul>
  <li><a href="<?php echo $this->generateUrl('category/add'); ?>">Dodaj kategorię</a></li>
  <li><a href="<?php echo $this->generateUrl('category/index'); ?>">Lista kategorii</a></li>
  <li><a href="<?php echo $this->generateUrl('article/add'); ?>">Dodaj artykuł</a>
  <li><a href="<?php echo $this->generateUrl('article/index'); ?>">Lista artykułów</a>
</ul>

src/template/front/footer.html.php

</body>
</html>
Routing linków

W aplikacji MVC wykorzystuję opisany już jakiś czas temu router linków. Dzięki temu w łatwy sposób mogę tworzyć linki przyjazne dla SEO. Jeżeli jesteś ciekaw na jakiej zasadzie działa router zapraszam do lektury :).

src/Engine/Router/Route.php
<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router;

/**
 * Klasa zawiera pojedyńczy element do routingu.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version 1.0
 */
class Route
{
  /**
   * @var string Ścieżka URL
   */
  protected $path;
  /**
   * @var string Ścieżka do kontrolera
   */
  protected $file;
  /**
   * @var string Nazwa klasy
   */
  protected $class;
  /**
   * @var string Nazwa metody
   */
  protected $method;
  /**
   * @var array Zawiera wartości domyślne dla parametrów
   */
  protected $defaults;
  /**
   * @var array Zawiera reguły przetważania dla parametrów
   */
  protected $params;

  /**
   * @param string $path Ścieżka URL
   * @param array $config Tablica ze ścieżką do kontrolera oraz nazwą metody
   * @param array $params Tablica reguł przetważania dla parametrów
   * @param array $defaults Tablica wartości domyślne parametrów
   */
  public function __construct($path, $config, $params = array(), $defaults = array())
  {
    $this->path = $path;
    $this->file = $config['file'];
    $this->method = $config['method'];
    $this->class = $config['class'];
    $this->setParams($params);
    $this->setDefaults($defaults);
  }

  /**
   * @param string $file
   */
  public function setFile($file)
  {
    $this->file = $file;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getFile()
  {
    return $this->file;
  }

  /**
   * @param string $class
   */
  public function setClass($class)
  {
    $this->class = $class;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getClass()
  {
    return $this->class;
  }

  /**
   * @param array $defaults
   */
  public function setDefaults($defaults)
  {
    $this->defaults = $defaults;
  }

  /**
   * @return array
   */
  public function getDefaults()
  {
    return $this->defaults;
  }

  /**
   * @param string $method
   */
  public function setMethod($method)
  {
    $this->method = $method;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getMethod()
  {
    return $this->method;
  }

  /**
   * @param array $params
   */
  public function setParams($params)
  {
    $this->params = $params;
  }

  /**
   * @return array
   */
  public function getParams()
  {
    return $this->params;
  }

  /**
   * @param string $path
   */
  public function setPath($path)
  {
    $this->path =$path;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getPath()
  {
    return $this->path;
  }

  /**
   * Generuje przyjazny link.
   * @param array $data
   * @return string
   */
  public function generateUrl($data)
  {
    if (is_array($data) && sizeof($data)>0) {
      $key_data = array_keys($data);
      foreach ($key_data as $key) {
        $data2['<' . $key . '>'] = $data[$key];
      }
      $url = str_replace(array('?', '(', ')'), array('', '', ''), $this->path);
      return str_replace(array_keys($data2), $data2, $url);
    } else {
      $url=preg_replace("#<[a-zA-Z0-9]*>#", '', $this->path, 1);
      return str_replace(array('?', '(', ')'), array('', '', ''), $url);
    }
  }
} 
src/Engine/Router/RouteCollection.php
<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router;

/**
 * Klasa zawiera kolekcję elementów klasy Route.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version 1.0
 */
class RouteCollection
{
  /**
   * @var array Tablica obiektów klasy Route
   */
  protected $items;

  /**
   * Dodaje obiekt Route do kolekcji
   * @param string $name Nazwa elementu
   * @param Route $item Obiekt Route
   */
  public function add($name, $item)
  {
    $this->items[$name] = $item;
  }

  public function get($name)
  {
    if (array_key_exists($name, $this->items)) {
      return $this->items[$name];
    } else {
      return null;
    }
  }

  /**
   * Zwraca wszystkie obiekty kolekcji
   * @return array array
   */
  public function getAll()
  {
    return $this->items;
  }
} 
src/Engine/Router/Router.php
<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router;

/**
 * Klasa Routera.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version 1.0
 */
class Router
{
  /**
   * @var String URL do przetworzenia
   */
  protected $url;
  /**
   * @var array Zawiera objekt RouteCollecion.
   */
  protected static $collection;
  /**
   * @var string Ścieżka do kontrolera
   */
  protected $file;
  /**
   * @var string Nazwa klasy
   */
  protected $class;
  /**
   * @var string Nazwa metody
   */
  protected $method;

  public function __construct($url, $collection = null)
  {
    if ($collection != null) {
      Router::$collection = $collection;
    }
    $url=explode('?', $url);
    $this->url = $url[0];
  }


  /**
   * @param array $collection
   */
  public function setCollection($collection)
  {
    Router::$collection = $collection;
  }

  /**
   * @return array
   */
  public function getCollection()
  {
    return Router::$collection;
  }

  /**
   * @param string $class
   */
  public function setClass($class)
  {
    $this->class = $class;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getClass()
  {
    return $this->class;
  }

  /**
   * @param string $file
   */
  public function setFile($file)
  {
    $this->file = $file;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getFile()
  {
    return $this->file;
  }

  /**
   * @param string $method
   */
  public function setMethod($method)
  {
    $this->method = $method;
  }

  /**
   * @return string
   */
  public function getMethod()
  {
    return $this->method;
  }


  /**
   * @param String $url
   */
  public function setUrl($url)
  {
    $this->url = $url;
  }

  /**
   * @return String
   */
  public function getUrl()
  {
    return $this->url;
  }

  /**
   * Sprawdza czy URL pasuje do przekazanej reguły.
   * @param Route $route Obiekt reguły
   * @return bool
   */
  protected function matchRoute($route)
  {
    $params = array();
    $key_params = array_keys($route->getParams());
    $value_params = $route->getParams();
    foreach ($key_params as $key) {
      $params['<' . $key . '>'] = $value_params[$key];
    }
    $url = $route->getPath();
    // Zamienia znaczniki na odpowiednie wyrażenia regularne
    $url = str_replace(array_keys($params), $params, $url);
    // Jeżeli brak znacznika w tablicy $params zezwala na dowolny znak
    $url = preg_replace('/<\w+>/', '.*', $url);
    // sprawdza dopasowanie do wzorca
    preg_match("#^$url$#", $this->url, $results);
    if ($results) {
      $this->url=str_replace(array($this->strlcs($url, $this->url)), array(''), $this->url);
      $this->file = $route->getFile();
      $this->class = $route->getClass();
      $this->method = $route->getMethod();
      return true;
    }
    return false;
  }

  /**
   * Szuka odpowiedniej reguły pasującej do URL. Jeżeli znajdzie zwraca true.
   * @return bool
   */
  public function run()
  {
    foreach (Router::$collection->getAll() as $route) {
      if ($this->matchRoute($route)) {
        $this->setGetData($route);
        return true;
      }
    }
    return false;
  }

  /**
   * @param Route $route Obiekt Route pasujący do reguły
   */
  protected function setGetData($route)
  {
    $routePath=str_replace(array('(', ')'), array('', ''), $route->getPath());
    $trim=explode('<', $routePath);
    $parsed_url=str_replace(array(HTTP_SERVER), array(''), $this->url);
    $parsed_url=preg_replace("#$trim[0]#", '', $parsed_url, 1);
    // ustawia parametry przekazane w URL
    foreach ($route->getParams() as $key => $param) {
      if($parsed_url[0]=='/') {
        $parsed_url = substr($parsed_url, 1);
      }
      preg_match("#$param#", $parsed_url, $results);
      if (!empty($results[0])) {
        $_GET[$key] = $results[0];
        $temp_url=explode($results[0], $parsed_url, 2);
        // $parsed_url=str_replace($results[0], '', $temp_url[1]);
        //$parsed_url=preg_replace($patern, '', $temp_url[1], 1);
        $parsed_url=$temp_url[1];
      }
    }
    // jezeli brak parametru w URL ustawia go z tablicy wartości domyślnych
    foreach ($route->getDefaults() as $key => $default) {
      if (!isset($_GET[$key])) {
        $_GET[$key] = $default;
      }
    }
  }

  /**
   * Zwraca część wspólną ciągów
   * @param string $str1 Ciąg 1
   * @param string $str2 Ciąg 2
   * @return string część wspólna
   */
  protected function strlcs($str1, $str2){
    $str1Len = strlen($str1);
    $str2Len = strlen($str2);
    $ret = array();

    if($str1Len == 0 || $str2Len == 0)
      return $ret; //no similarities

    $CSL = array(); //Common Sequence Length array
    $intLargestSize = 0;

//initialize the CSL array to assume there are no similarities
    for($i=0; $i<$str1Len; $i++){
      $CSL[$i] = array();
      for($j=0; $j<$str2Len; $j++){
        $CSL[$i][$j] = 0;
      }
    }

    for($i=0; $i<$str1Len; $i++){
      for($j=0; $j<$str2Len; $j++){
//check every combination of characters
        if( $str1[$i] == $str2[$j] ){
//these are the same in both strings
          if($i == 0 || $j == 0)
//it's the first character, so it's clearly only 1 character long
            $CSL[$i][$j] = 1;
          else
//it's one character longer than the string from the previous character
            $CSL[$i][$j] = $CSL[$i-1][$j-1] + 1;

          if( $CSL[$i][$j] > $intLargestSize ){
//remember this as the largest
            $intLargestSize = $CSL[$i][$j];
//wipe any previous results
            $ret = array();
//and then fall through to remember this new value
          }
          if( $CSL[$i][$j] == $intLargestSize )
//remember the largest string(s)
            $ret[] = substr($str1, $i-$intLargestSize+1, $intLargestSize);
        }
//else, $CSL should be set to 0, which it was already initialized to
      }
    }
//return the list of matches
    if(isset($ret[0])) {
      return $ret[0];
    } else {
      return '';
    }
  }


} 

Instalacja Composer

Composer jest bardzo przydatnym narzędziem z dwóch powodów. Zapewnia prosty w użyciu autoloader oraz ułatwia dodawanie do projektu zewnętrznych bibliotek.

Opis jak zainstalować composer w systemie znajdziesz tutaj.

W naszej aplikacji plik composer.json wygląda następująco.

{
  "name": "RacyMind/MVCWPraktyce",
  "description": "MVCWPraktyce od Racy Mind",
  "keywords": ["MVCWPraktyce", "Racy Mind"],
  "homepage": "http://racymind.pl",
  "type": "education, mvc",
  "license": "GNU GPL",
  "require": {
    "php": ">=5.3.0"
  },
  "autoload": {
    "psr-4": {
      "RacyMind\\MVCWPraktyce\\": "src/"
    }
  }
}

Tworzymy tabele bazy danych

Na zakończenie tej części stwórzmy tabele kategorii i artykułów w bazy danych:

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `categories` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(100) COLLATE utf8_polish_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `articles` (
 `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(100) COLLATE utf8_polish_ci DEFAULT NULL,
 `content` text COLLATE utf8_polish_ci,
 `date_add` datetime DEFAULT NULL,
 `author` varchar(100) COLLATE utf8_polish_ci DEFAULT NULL,
 `id_categories` int(11) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 KEY `id_categories` (`id_categories`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_polish_ci;

W kolejnej części cyklu zaczniemy już dokładniej poznawać idee MVC. Stworzymy fragment aplikacji odpowiedzialny za dodawanie kategorii.

Przejdź do drugiej części cyklu MVC w praktyce z composer

Print Friendly, PDF & Email