MVC w praktyce z composer – tworzymy system artykułów. cz. 2

W drugiej części artykułu o wzorcu MVC stworzymy część aplikacji, odpowiedzialną za obsługę kategorii.

Tworzymy kontroler kategorii

src/Controller/Category.php

<?php
namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Controller;


/**
 * Kontroler do kategorii.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Controller
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */
class Category extends \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Controller
{
  /**
   * Wyświetla listę kategorii
   */
  public function index()
  {
    $model = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Model\Category();
    $categories = $model->getAll();
    $view = new \RacyMind\MVCWPraktyce\View\Category();
    $view->categories = $categories;
    $view->renderHTML('index', 'front/category/');
  }

  /**
   * Wyświetla formularz i dodaje kategorię
   */
  public function add()
  {
    $model = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Model\Category();
    if (!empty($_POST)) {
      $model->insert($_POST);
      $this->redirect($this->generateUrl('category/index'));
    } else {
      $view = new \RacyMind\MVCWPraktyce\View\Category();
      $view->renderHTML('add', 'front/category/');
    }
  }

  /**
   * Usuwa kategorię
   */
  public function delete()
  {
    $model = new \RacyMind\MVCWPraktyce\Model\Category();
    $model->delete($_GET['id']);;
    $this->redirect($this->generateUrl('category/index'));
  }
}

Kontroler kategorii posiada 3 akcje:

 • index() – metoda ta pobiera z modelu wszystkie kategorie i przekazuje je do widoku. Na koniec ładuje szablon HTML
 • add() – metoda wyświetla szablon z formularzem dodawania kategorii oraz przekazuje dane z tablicy $_POST do modelu.
 • delete() – wywołuje metodę modelu usuwającą kategorię z bazy danych. Następnie przekierowuje użytkownika na listę kategorii.

W jaki sposób wywołać odpowiednie akcje kontrolera?

W mojej przykładowej aplikacji odpowiedzialny jest za to router. W pliku config-router.php znajduje się taki fragment kodu:

$collection->add('category/delete', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'kategorie/usun/<id>?',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Category.php',
    'method' => 'delete',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Category'
  ),
  array(
    'id' => '\d+'
  ),
  array(
    'id' => 0
  )
));
$collection->add('category/add', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'kategorie/dodaj',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Category.php',
    'method' => 'add',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Category'
  )
));
$collection->add('category/index', new \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Router\Route(
  HTTP_SERVER.'kategorie',
  array(
    'file' => DIR_CONTROLLER.'Category.php',
    'method' => 'index',
    'class' => '\RacyMind\MVCWPraktyce\Controller\Category'
  )
));

Router porównuje adres URL strony z powyższymi regułami. Jeżeli jakaś reguła pasuje do adresu URL wywołuje metodę odpowiedniego kontrolera. Uwaga. Jeżeli skrypt znajdzie pasującą regułę nie sprawdza już kolejnych, a więc najbardziej ogólne reguły adresu URL powinny być na końcu.

Tworzymy model kategorii

Model jest najbardziej istotnym elementem we wzorcu MVC – to on jest odpowiedzialny za logikę aplikacji. Ma za zadanie pobieranie/edycję danych z bazy danych (lub innych źródeł) oraz przetworzenie ich według wymagań skryptu, np: poddać filtracji, wykonać obliczenia itp.

Model kategorii będzie w pliku src/Model/Category.php.

<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\Model;

/**
 * Model kategorii.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\Model
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */
class Category extends \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\Model
{
  /**
   * Zwraca z bazy danych wszystkie kategorie
   * @return array|null Tablica z kategoriami
   */
  public function getAll()
  {
    $query = $this->pdo->query("SELECT * from categories");
    $items = $query->fetchAll(\PDO::FETCH_ASSOC);
    if (isset($items)) {
      return $items;
    } else {
      return null;
    }
  }
  /**
   * Dodaje kategorię do bazy
   * @param $data Dane do zapisu
   */
  public function insert($data)
  {
    $ins = $this->pdo->prepare('INSERT INTO categories (name) VALUES (:name)');
    $ins->bindValue(':name', $data['name'], \PDO::PARAM_STR);
    $ins->execute();
  }

  /**
   * Usuwa kategorię z bazy
   * @param int $id ID kategorii
   */
  public function delete($id)
  {
    $del = $this->pdo->prepare('DELETE FROM categories where id=:id');
    $del->bindValue(':id', $id, \PDO::PARAM_INT);
    $del->execute();
  }
}

Model ten posiada 3 metody:

 • getAll() – pobiera wszystkie rekordy z tabeli categories
 • insert() – dodaje nową kategorię do bazy
 • delete() – usuwa kategorię o podanym ID z bazy danych

Tworzymy widok kategorii

src/View/Category.php

<?php

namespace RacyMind\MVCWPraktyce\View;

/**
 * Widok dla kategorii.
 * @package RacyMind\MVCWPraktyce\View
 * @author Łukasz Socha <kontakt@lukasz-socha.pl>
 * @version 1.0
 * @license http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html
 */
  class Category extends \RacyMind\MVCWPraktyce\Engine\View{
    public function __construct() {
    }
  }

Widok ten dziedziczy tylko metody po klasie View. W bardziej zaawansowanych aplikacjach konstrukcja taka umożliwia dopisywanie dodatkowych metod dla poszczególnych modułów.

Tworzymy szablony HTML dla kategorii

Na koniec stworzymy jeszcze dwa szablony HTML.

src/template/front/category/index.html.php

<?php $this->getHeader(); ?>
<h1>Lista kategorii</h1>
<table>
  <tbody>
  <tr>
    <td>Nazwa</td>
    <td></td>
  </tr>
  <?php foreach($this->categories as $item): ?>
  <tr>
    <td><?php echo $item['name']; ?></td>
    <td><a href="<?php echo $this->generateUrl('category/delete', array('id' => $item['id'])); ?>">usuń</a></td>
  </tr>
  <?php endforeach; ?>
  </tbody>
</table>
<?php $this->getFooter(); ?>

src/template/front/category/add.html.php

<?php $this->getHeader(); ?>
<h1>Dodaj kategorię</h1>
<form action="" method="post">
  Nazwa kategorii: <input type="text" name="name" /><br />
  <input type="submit" value="Dodaj" />
</form>
<?php $this->getFooter(); ?>

Oba te szablony korzystają z pól i metod klasy \View\Category.

W ostatniej części cyklu zajmiemy się artykułami :).

Przejdź do trzeciej części cyklu MVC w praktyce z composer

Print Friendly, PDF & Email